Spoločnosť Mondex, s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Z tohto dôvodu rozpracovala Enviromentálnu politiku ako súčasť svojej obchodnej stratégie.

Princípy Enviromentálnej politiky spoločnosti, z ktorých vychádza a ktorými sa riadi sú:

  • Vykonávať činnosti spoločnosti striktne v súlade s enviromentálnymi právnymi normami, predpismi a ďaľšími požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.
  • Neustále sa zlepšovať v oblasti ochrany životného prostredia, vytvárať také podmienky, ktoré zabezpečujú prevenciu znečisťovania.
  • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov o najlepších postupoch a princípoch ochrany životného prostredia.
  • Viesť zamestnancov k znižovaniu objemov odpadov a využívať možnosti recyklácie odpadov.
  • Ponúkať zákazníkom iba výrobky spĺňajúce parametre štandardu ochrany životného prostredia.
  • Otvorenosť k dialógu zo zainteresovanými stranami vo všetkých otázkach týkajúcich sa správania a vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

8 Responses to “Enviromentálna politika”